قسط اول دوره جامع RTM

تومان8.000.000

پس از پرداخت قسط اول، مطالب RTM مقدماتی و پس از پرداخت قسط دوم و تسویه حساب، مطالب RTM پیشرفته و هدایای دوره در دسترستان قرار خواهد گرفت.    

خرید کنید اطلاعات بیشتر